Дванадцята міжнародна науково-практична конференція

“Ма­тема­тич­не та імітацій­не мо­делю­ван­ня сис­тем. МОДС ’2017” 26 чер­вня — 29 чер­вня 2017 р., Ук­раїна, м. Чернігів Ша­новні ко­леги та сту­ден­ти! Зап­ро­шуємо Вас взя­ти участь у на­уко­во-прак­тичній кон­фе­ренції

Зап­ро­шуємо Вас взя­ти участь у на­уко­во-прак­тичній кон­фе­ренції, яка є скла­довою час­ти­ною за­ходів що­до ви­конан­ня За­кону Ук­раїни «Про Національ­ну прог­ра­му інфор­ма­тизації» та пла­ну на­уко­во-ор­ганізацій­них за­ходів Національ­ної ака­демії на­ук та Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

ОР­ГАНІЗА­ТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національна Академія наук України
 • Академія технологічних наук України
 • Інженерна академія України
 • Університет Гліндор, м. Рексхем, Великобританія
 • Технічний університет Лодзі, Польща
 • Технічний університет м. Рига, Латвія
 • Технологічний університет м. Таллінн, Естонія
 • Університет Екстрамадура, м. Бадахос, Іспанія
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 • Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 • Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»