Навчально-науковий інститут Технологій ЧНТУ - ФЕІТ-Новости

“Ма­тема­тич­не та імітацій­не мо­делю­ван­ня сис­тем. МОДС ’2017” 26 чер­вня — 29 чер­вня 2017 р., Ук­раїна, м. Чернігів Ша­новні ко­леги та сту­ден­ти! Зап­ро­шуємо Вас взя­ти участь у на­уко­во-прак­тичній кон­фе­ренції